Deutsch Drahthaar del Zeffiro
Jagd 3

“Jagd ist schauen, Jagd ist sinnen, Jagd ist ausruhen,
Jagd ist Erfüllung, Jagd ist dankbar sein,
Jagd ist Advent, Jagd ist Vorabend, Jagd ist Bereitung und Hoffnung.”